Prosessiturva Oy koostuu pitkän linjan osaamisesta teollisuuden, kiinteistöjen, sähkönjakelun ja sähköisen liikenteen parissa. Olipa tarpeesi ison mittakaavan teollisuusprojekti, kiinteistön automatisointi tai valmistusprosessisi tehokkuuden parantaminen, löytyy meillä siihen osaamista. Vahvuutemme on viedä projektit tehokkaasti läpi käyttäen kumppaniverkostojamme, jolloin asiakas saa parhaan mahdollisen suorituskyvyn aina esisuunnittelusta käyttöönottoon.

Asiantuntijapalvelut

Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu kaikenkokoisiin projekteihin. Teollisuuden prosessit, talotekniikka, sähkönjakelu, sähköinen liikenne, koneet ja laitteet.

Sähköautomaatiosuunnittelumme pystyy toteuttamaan erilaisia projekteja, liittyivät ne sitten uudisrakentamiseen, saneeraukseen tai kunnossapidollisiin hankkeisiin. On kysymyksessä sitten pieni tai iso hanke, on sähköautomaatiosuunnittelijalla tärkeää olla hyvä käsitys kokonaisuudesta. Tämä piirre korostuu erityisesti teollisuuden suunnitteluprojekteissa.

Asennusvalvonta teollisuuden, talotekniikan, sähkönjakelun ja sähköisen liikenteen projekteihin.

Prosessiturvan henkilöstöllä on osaamista erilaisten projektien asennusvalvonnasta. Projektin koko ei ole ratkaiseva, vaan laadukas ja toimiva lopputulos. Projektit ja niiden aikataulut ovat entistä haasteellisempia, tämän takia on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa sitouttaa osaava asennusvalvonta mukaan projektiin. Asennusvalvojan on hyvä olla mukana suunnittelunohjauksessa, tämä nopeuttaa projektin edetessä syntyvien haasteiden ja ongelmien ratkaisussa. Osaava asennusvalvonta huolehtii työn sujuvuudesta, aikataulullisesti ja laadullisesti hyvästä toteutuksesta ja turvallisesta työskentelystä.

Testaus ja käyttöönotto ovat projektin kannalta kriittisiä ja erittäin tärkeitä vaiheita, jolloin taataan prosessien ja toiminnallisuuksien tarkoituksenmukainen ja turvallinen toiminta.

Prosessiturvan henkilöstöllä on kattava kokemus erilaisista teollisuuden käyttöönottotehtävistä, koskevat ne sitten yksittäistä laitetta tai kokonaista tehdasta ja sen osia. Prosessiturvan henkilöstöllä löytyy myös hyvin laaja kokemus erilaisten taloteknisten järjestelmien käyttöönotosta ja testauksesta.

Laitteet tarvitsevat kunnossapitoa, jotta prosessit ja järjestelmät toimivat. Hyvin suunniteltu ja ennakoiva kunnossapito takaa luotettavan ja häiriöttömän toiminnan ilman suunnittelemattomia kustannuksia.

Laaja kokemus teollisuuden kunnossapidon johtamisesta ja toteuttamisesta luo hyvät edellytykset toimivalle ja kustannustehokkaalle kunnossapidon ohjaukselle.

Automatisoitu prosessi luo paljon mahdollisuuksia tehokkaalle toiminnalle. Prosessi tarvitsee kuitenkin jatkuvaa säätöä toimiakseen koko ajan optimaalisella tasolla. Prosessidynamiikan muutokset; linjojen tukkeutuminen, laitteiden kuluminen ja mittausdatan epäluotettavuus saavat aikaan epästabiilisuutta prosessiin, joka johtaa vääjäämättä tuotantovauhdin tippumiseen, laadun huonontumiseen, hyödykkeiden ja laitteiden suurempaan kulutukseen sekä ympäristö- ja prosessiturvallisuuden vaarantumiseen.

Kun kenttälaitteet pidetään kunnossa ja prosessin säätöjä tarkkaillaan määräajoin, prosessi pysyy stabiilina ja voidaan ajaa mahdollisimman optimaalisella tuotannolla koko ajan. Prosessiturvalla on osaamista ja kokemusta johtaa tuotantoprosessien tehokkuuden parannusprojekteja, jossa yhdessä asiakkaan kanssa luodaan parhaat edellytykset prosessin tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle.

Teollisuus

Tarjoamme teollisuusyrityksille myös koulutusta erilaisten hankkeiden tueksi joka auttaa ymmärtämään niiden tarpeellisuuden. Annamme koulutusta liittyen erilaisten uusien teknologioiden käyttöön ja operointiin sekä niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Teollisuudelle tulee uusia järjestelmiä käyttöön jatkuvasti eri laitetoimittajien toimesta, näiden oikea käyttö ja järkevä integroiminen sekä keskittäminen luo säästöjä.

Talotekniikka

Prosessiturvan henkilöstöllä on mittava kokemus talotekniikka-alalta; sen palveluista ja erilaisista toiminta- ja johtamismalleista. Ala kehittyy kovaa vauhtia, kun uudet teknologiat valtaavat alaa. Tämä tuo tullessaan uusia haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Alalla on tänä päivänä paljon järjestelmä-, laite- ja palvelutoimittajia sekä alihankintaketjuja; miten hallita tämä kaikki? Prosessiturvan henkilöstöllä on paljon kokemusta ja näkemystä, jolla yrityksesi palveluita ja kannattavuutta voidaan parantaa. Kyky kehittää jatkuvasti toiminnanohjausta, toimintoja ja tuottaa uusia palveluita uuden teknologian ympärillä ratkaisee kenestä on tulevaisuuden toimijaksi.

Kone- ja laitevalmistajat

Tarjoamme palveluitamme myös kone- ja laitevalmistajille, joiden on monesti järkevintä keskittyä ydinliiketoimintaansa ja hoitaa projektit ja niiden läpivienti yhdessä luotettavan kumppanin kanssa jolla on osaaminen sekä kokemus. Tässä me haluamme olla kone- ja laitevalmistajien apuna tukemassa heidän liiketoimintaansa.

IT-yritykset

Sähköiseen liikenteeseen liittyvien projektien johtaminen vankalla kokemuksella. Asiakkaan halut ja kiinteistön nykyinfra huomioiden parhaat mahdolliset ratkaisut latausasemien rakentamiseen.

(S1-pätevyys)

Projektinjohto

Suuri tai pieni hanke, projektinjohto ja –koordinointi koko hankkeen osalta tehokkaasti läpivietynä, aina esisuunnittelusta käyttöönottoon. Pitkä kokemus teollisuuden projektien johtamisesta ja ymmärryksestä, mitä huomioida milloinkin, keitä pitää mukana missäkin vaiheessa ja miten asiakas otetaan näissä kaikissa vaiheissa huomioon.

Prosessiturva tarjoaa asiakkailleen laadukasta projektinjohtopalvelua. Henkilöstömme pitkä kokemus teollisuuden projekteissa tekee Prosessiturvasta uskottavan ja luotettavan kumppanin isojenkin hankkeiden läpiviemiseksi. Tilaaja voi luottaa Prosessiturvan osaamiseen ja yhteistyökykyyn haasteellisissakin projekteissa.

Prosessiturvan henkilöstöllä on kokemusta talotekniikkaprojektien läpiviemisestä kaikissa ympäristöissä. Henkilöstöllämme on talotekniikan projektikokemusta teollisuudesta, sairaaloista, toimitila-, ja vähittäiskaupankiinteistöistä sekä lukuisista muista hankkeista. Talotekniikkaprojektin onnistunut läpivieminen vaatii kokemusta rakentamisesta kokonaisuutena. Talotekniikan osuus rakennushankkeiden kustannuksista kasvaa ja uutta teknologiaa tulee markkinoille koko ajan, näiden tuntemus korostuu jatkuvasti. Prosessiturvan henkilöstöllä on hyvä kokemus uudesta teknologiasta erilaisten energiahankkeiden pohjalta.

Sähkönjakeluun liittyvien projektien johtaminen turvallisesti, uusien ratkaisujen ja mahdollisuuksien tuominen mukaan.

Sähköiseen liikenteeseen liittyvien projektien johtaminen vankalla kokemuksella. Asiakkaan halut ja kiinteistön nykyinfra huomioiden parhaat mahdolliset ratkaisut latausasemien rakentamiseen.

Älykäs energianhallinta

Prosessiturvan henkilöstö on ollut mukana useissa erilaisissa energianhallintaan liittyvissä projekteissa. Osa projekteista on ollut mittasuhteiltaan maassamme merkittäviä hankkeita joissa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä vaihtoehtoisia energialähteitä. Kiinteistöt ja niiden osat muodostavat kokonaisuuksia, joiden energian kulutusta ja tuotantoa voidaan hallita uuden teknologian avulla sekä saavuttaa merkittäviä säästöjä. Onnistuneen energiaprojektin takaa oikein valittu ohjaus-, mittaus-, ja säätöteknologia sekä energiainvestointien oikea kohdistaminen.

Uusiutuvan energian käyttö ja energian varastointi ovat tulevaisuuden sähköinfrastruktuurin kannalta merkittäviä asioita. Energiavarastoilla kiinteistöt pystyvät toimimaan osana valtakunnan sähköverkon kysynnänjoustoa ja näin saada merkittäviä vähennyksiä sähkönkulutukseen kuluvista kustannuksista. Uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla energiavarastoja voidaan täydentää silloin, kun sitä on kulutusta enemmän tarjolla ja käyttää sitten taas hyödyksi kalliimman sähkön aikana, sähkökatkoksissa ym.

Teollisuudessa käyttökeskeytyksillä on usein mittavat vaikutukset tuotantoon ja laatuun ja näin ollen ne tulevat hyvin kalliiksi. Kriittisten prosessien toiminnan ja prosessiturvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää häiriötilanteissa. Älykkäillä energianvarastointiratkaisuilla pystytään mahdollisen sähkökatkon aiheuttamat haitat tuotantoon ja prosessiin minimoimaan tai jopa poistamaan kokonaan. Samalla voidaan päästä merkittäviin säästöihin energiankulutuksessa, kun verkosta otettavaa sähköä pystytään tasaamaan varastojen avulla.